کارزار جهانی تحریم سیرک انتخاباتی خامنه‌ای توسط ایرانیان آزاده در سوئد - یوتوبری

 

در ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در تحریم سیرک انتخاباتی خامنه‌ای، اشرف‌نشانان در یوتوبری با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، این  شعبده بازی مسخره خامنه‌ای را محکوم کردند.

 

 

تحریم انتخابات سوید-2 تحریم انتخابات سوید-3 تحریم انتخابات سوید-4 تحریم انتخابات سوید-5