کلکسیون تاریخی رویترز در سالگرد سخنرانی چه باید کرد در امجدیه و گزارش‌ لوموند از تهران