گرامیداشت ۳۰ خرداد چهلمین سالگرد مقاومت انقلابی سراسری در اشرف ۳