اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات رژیم –سخنگوی مجاهدین

 

اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات رژیم از جمله انتخابات شورای شهر در نقاط مختلف کشور از دیروز آغاز شده و به گزارش شبکه‌های اجتماعی در شهرهایی از قبیل یاسوج، باغ ملک و جیرفت بالا گرفته است. 

 

موضعگیری سخنگوی مجاهدین