ترانه ما در خیابانیم ـ گیسو شاکری، امیر آرام و حمیدرضا طاهرزاده