ششمین شب خیزش خوزستان - تظاهرات مردم ایذه، خرمشهر، سوسنگرد، دارخوین، آبادان، دزفول، اهواز و بهبهان - پیام مسعود رجوی

 

 

 

مسعود رجوی (۲۹تیر۱۴۰۰): از ایذهٔ خون‌فشان تا ماهشهر قهرمان و از خرمشهر و اهواز تا دارخوین و بهبهان و سوسنگرد و دزفول آتش قیام بر ضد نظام شعله می‌کشد

پیام مسعود رجوی ششمین شب قیام خوزستان-1