آفساید- زوزه‌های رژیم پس از برگزاری گردهمایی جهانی مجاهدین