رحمان کریمی:  تـئــــود ورا کیس

 

 

 

این شعر در شماره ۷۱۷ نشریه وزین مجاهد به چاپ رسید . به علت درگذشت آن هنرمند بزرگ، دگرباره به نظر خوانندگان عزیز سایت همبستگی ملی رسانده می شود.

ncri2 

 تئودوراکیس

جهان عجب گاوصندوق بزرگی شده است

ما و بشریت مظلوم، بی بهایان این غولیم

سرمایه داران سیاست را اقتصاد کرده اند

و اقتصاد را حیوانی پیوسته گرسنه وبی سیما

برای این درد و رنج جهانی

بساز و بنواز

بساز و بنواز

بساز و بنواز

 

تئودوراکیس

هیولای سرمایه

از “تروکادرو» * تا “براندنبورگ » **

تنوره کشان آزادی را تعقیب می کند

برای آزادیخواهان میهنم، برای آزادیخواهان جهان

شوریده و شاداب و شادخوار

خشمگین و پریشان کوپال و رعد آسا

بساز و بنواز

بساز و بنواز

بساز و بنواز

 

تئودوراکیس

از آتن تا تهران، از تهران تا اشرف

از اشرف تا ا ُور چندان راهی نیست

جاده ها را از آهنگت و فریادهای ما پرکن

نه داریوش سوم ، نه اسکندر

برای هردو ملت و ملل جهان

بساز و بنواز

بساز و بنواز

بساز وبنواز

 

تئودوراکیس

دیرگاهی ست که قهرمانان خفته اند

برای بیداران میهنم مسعود و مریم

برای ارتش رهایی و مجاهدین خلق

برای شکنجه شدگان و شهیدان

برای تهیدستان و غرور ازدست داده گان

برای ایران و امیدوارانش

بساز و بنواز

بساز و بنواز

بساز و بنواز

 

تئودوراکیس

نه تیمساران، نه سرهنگان

نعلین پوشان دین و وطن فروش

در کار قـُرق کردن جهان اند

اگر سوداگران مهد تمدن چنین می خواهند، ما نمی خواهیم

برای شکستن سکوت و قفل بر قفل

از زادگاه سقراط و دموکریت

بساز و بنواز

بساز و بنواز

بساز و بنواز

 

تئودوراکیس

تو معنی تبعید و عزم ورزم خوب می دانی

برای مرضیه، ناهید و سعیده

برای شمس و طاهر و شاپور

برای منوچهر و امیر

برای میهنم ایران و مقاومت سرفرازش

بساز و بنواز

بساز و بنواز

بساز و بنواز

 

تئودوراکیس

برای دهم فوریه و پیروزی عدالت

برای فاتحان میدان براندنبورگ

برای صلح و آزادی

و مرگ استبداد

بساز و بنواز

بساز و بنواز

بساز و بنواز

 

  • میدان حقوق بشر در پاریس
  • دروازه تاریخی برلین

 ۱۱ فوریه ۲۰۰۵