به آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی توسط کانون‌های شورشی

پاسخ کانو‌ن‌های شوری به رژیم کردکش آخوندی 

با درود به پیشمرگان دلیرکرد و خواهران و برادران و هموطنان ستمزده کرد در زیر توپ‌باران در منطقهٴ مرزی

پاسخ به رژیم کردکش آخوندی  و تهدیدهای جلادان و پاسداران نظام «بر لزوم خلع‌سلاح فوری و اخراج سریع» نیروها و فرزندان کردستان ایران  از منطقهٴ مرزی در کردستان عراق