سخنان خانم مریم رجوی در اجتماع بزرگ مجاهدین در پنجاه و هفتمین سال تأسیس سازمان