پیام خانم مریم رجوی به جلسه شاهدان جنایات رئیسی در قتل‌عام ۶۷