مجمع عمومی ملل متحد ودردسر برای رژیم آخوندی ـ پیک شادی