تهاجم کانون‌های شورشی به مراکز سرکوب و اختناق رژیم آخوندی

 

 

 

پاسخ فرزندان ایران به تخریب ضدانسانی سرپناه مردم محروم بلوچ در زاهدان توسط مزدوران خامنه ای 

کانون‌های شورشی و جوانان ایران به تخریب ضدانسانی سرپناه مردم محروم بلوچ در زاهدان توسط مزدوران خامنه ای پاسخ می دهند 

تهران ــ آتش کشیدن بنر خامنه‌ای جنایتکار –بر افراشتن بنر  خانم مریم رجوی

لشت نشاء‌ (گیلان) - آتش زدن کمیته امداد خمینی

زاهدان - به آتش کشیدن بسیج  ضد دانش آموزش علوی

سرباز (سیستان و بلوچستان) - به آتش کشیدن پایگاه ضد مقاومت

تهران-بنر بزرگ رئیسی قاتل به آ‌تش کشیده می‌شود

مشهد –آتش زدن بنربسیج ضد مردمی

تبریز – به آتش کشیدن درب پایگاه بسیج ضدمردمی