رضا پچراک: اهرمن ساخته را چاره بجز طوفان نیست

 

 

پیشکش به آزادستانان رزمنده در کانونهای شورشی بازوان پراقتدار ارتش آزادی  میهن و انسان 

 

حرمت خلق نداند چو کسی انسان نیست

کمتر از او بخداوند دگر حیوان نیست

آن گیاهی که نشاند بزمین دیو پلید

جز که از ریشه بخشکد دگرش درمان نیست

بحث دین هرچه که باشد چو گسست از انسان

شک مکن در پس آن معرکه جز شیطان نیست

باور تیره چودر جامعه یابد قدرت

انتظاری بشری دیگر از آن سامان نیست

فقر و سرکوب دو پتیارک اهریمنی اند

این حقیقت دگر از خلق خدا پنهان نیست

زاهد کافر و حیوان صفت دشمن نور

جای تو خطه آذرکده ایران نیست

جز که از میهن ما رانده شوی دشمن خلق

بر ره و رسم دگر در دل ما ایقان نیست

سیل باید که بروبد ز زمین گند و لجن

اهرمن ساخته را چاره بجز طوفان نیست

 

آزادیستانی آنروی سکه میهن پرستی و انسانگرائیست و آزادیستانان بر تیره اندیشان چیره خواهند شد