تظاهرات سراسری جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ - فراخوان برای محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد -گرامیداشت سالگرد قیام آبان۹۸

در سالگرد قیام آبا۹۸، ایرانیان آزاده، هواداران مجاهدین خلق ایران در ادامه کارزار جهانی، و فراخوان برای محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد بخاطر قتل‌عام سی هزار زندانیان سیاسی مجاهد، تظاهرات و تجمع در کشورهای مختلف برگزار کردند.

اسلو

تظاهرات در نروژ علیه رییسی-3 تظاهرات در نروژ علیه رییسی-2 تظاهرات در نروژ علیه رییسی-5 تظاهرات در نروژ علیه رییسی-4ونکوور-کانادا

کانادا ونکوور تظاهرات علیه رییسی-2 کانادا ونکوور تظاهرات علیه رییسی-1 تورنتو-کانادا

کپنهاگ

تظاهرات در دانمارک علیه رییسی جلاد -4 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی جلاد -1 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی جلاد -2 تظاهرات در دانمارک علیه رییسی جلاد -3رم

جنبش دادخواهی ایتالیا-1 جنبش دادخواهی ایتالیا-2 جنبش دادخواهی ایتالیا-3یوتوبری

سوید تظاهرات علیه رییسی جلاد-1 سوید تظاهرات علیه رییسی جلاد-2 سوید تظاهرات علیه رییسی جلاد-3 سوید تظاهرات علیه رییسی جلاد-4