خیزش هزاران نفر از مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به‌غارت حقابه و نابودی زاینده رود با شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»


    مسعود رجوی به شهرهای سراسر میهن و جوانان قیام:
    مانند خوزستان اکنون زمان برخاستن برای آب در اصفهان است.
    آب و آزادی حق مسلم ماست.
    حق رژیم قتل‌عام و اعدام آتش است و بس!

 

مسعود رجوی به شهرهای سراسر قیام-1

مسعود رجوی به شهرهای سراسر قیام-2 

ـــــــــــــ

پیام سخنگوی مجاهدین 

پیام سخنگوی مجاهدین-2 

 

ـــــــــــــ

 

پیام مریم رجوی-1