قیام اصفهان- شماره ۲

 

 

مقابله خامنه ای با قیام اصفهان با مفتضح ترین ترفندها علیه مجاهدین
مزدوران در شوی تلویزیونی آخوندها: منافقین کورخواندند ما شاگرد قاسم سلیمانی هستیم

در شرایطی که قیام مردم اصفهان، دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را به وحشت انداخته است، خامنه ای با مفتضح ترین ترفندها علیه مجاهدین، مذبوحانه تلاش میکند که با قیام مردم مقابله کند. در همین رابطه تلویزیون رژیم در یک شوی مسخره شماری از مزدوران که خود را شاگرد قاسم سلیمانی معرفی میکردند گرد آورد تا با شعارهایی علیه مجاهدین بر وضعیت بحرانی سرپوش گذاشته و با روشهای نخ نما قیام کشاورزان و زحمتکشان محروم و ستمدیده را مهار کند.
یکی از مزدوران در این شو گفت: «از نظام هم دفاع می کنم شاهرگ تیکه پاره شان می کنیم منافقین را اونا کورخواندند... همه با هم یک صدا مرگ بر منافق مرگ برمنافق مرگ برمنافق»، مزدور دیگری میگوید «هیچ غلطی هم نمی توانند بکنند ما نظام مملکت مان را دوست داریم رهبرمان را هم دوستش داریم... خودمان انتظامات میشویم و اون نفر را می گیریم و تحویل نیروی انتظامی می دهیم». مزدور سوم اصل ماجرا را بر ملا کرده و میگوید: «اون ور آبی ها خواب بیخودی دیدند تا چاره رهبرمان از همه دفاع می کنیم ما شاگرد قاسم سلیمانیم»( تلویزیون رژیم، اصفهان ۲۸ آبان۱۴۰۰).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۴۰۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۱)