پاسخ کانون‌های شورشی به آخوند نوروزی عامل قتل عام آبان۹۸ و به آتش کشیدن دفترش

 

 

در نخستین ساعات بامداد شنبه۲۹آبان۱۴۰۰ دفتر آخوند قاتل جوانان در قیام آبان ۹۸، حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع در رباط کریم به آتش کشیده شد.

آخوند جنایتکار حسن نوروزی اخیراً با وقاحت و شقاوت درباره جنایاتش در قیام آبان گفت: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟»