همبستگی جهانی ایرانیان آزاده و یاران مقاومت با قیام مردم اصفهان

 

 

جمعی از ایرانیان آزاده و یاران مقاومت و هواداران مجاهدین در کشورهای مختلف جهان همزمان با قیام مردم و کشاورزان اصفهان، با برگزاری تجمعات و تظاهرات همبستگی و حمایت خود را اعلام کردند.

 

اسلو

حمایت ایرانیان در اسلو از قیام اصفهان-2

حمایت ایرانیان در اسلو از قیام اصفهان-4 حمایت ایرانیان در اسلو از قیام اصفهان-3 تورنتو

حمایت از قیام اصفهان تورنتو-2 حمایت از قیام اصفهان تورنتو-4 حمایت از قیام اصفهان تورنتو-3 حمایت از قیام اصفهان تورنتو-2 اتاوا

حمایت از قیام اصفهان اتاوا-3 حمایت از قیام اصفهان اتاوا-2 حمایت از قیام اصفهان اتاوا-1 یوتوبری

 

تظاهرات در سوئد در حمایت از قیام اصفهان-1

تظاهرات در سوئد در حمایت از قیام اصفهان-3 تظاهرات در سوئد در حمایت از قیام اصفهان-2