رضا پچراک: تیشه را بر ریشه ات بنهاده اند ای اصفهان

 

 

پیشکش به سالاران بپا خاسته خطه اصفهان که میراث دار زیبائی و ایمان در میهن مظلوم اند ​

تیشه را بر ریشه ات بنهاده اند ای اصفهان

چون نمیخواهند میراثی چنین را در جهان

یادگار از روزگارانی که ایمان زنده بود

زنده چون امواج عشق از هر کران تا بیکران

قصد ایشان حذف تاریخ است و شاخصهای نور

شستن مغز بشر بیوقفه در سقفی کلان

ریشه اسلام را در قلب مردم میجوند

تیغ بر ضد تشیع، مدعی بر حفظ آن

اصفهان در چشم دشمن ناقض اهداف اوست

همچو خاک سرخ تبریز آن سترگ قهرمان

این جنایت حاصل از رفتار بی تدبیر نیست

این خیانت ریشه دارد توی در توی و نهان

اهرمن اینبار اگر بگریزد از سر پنجه ات

باز میگردد قویتر این حقیقت را بدان

تیشه را بر ریشه ات بنهاده اند ای اصفهان
چون نمیخواهند میراثی چنین را در جهان

اصفهان سندی تاریخی در پاکی ایمانیست که سالیان دراز است که بیشرمانه و کژخردانه هدف لجارگی پتیارگان ارتجاع قرار گرفته است. زاینده رود، پاینده رود