همبستگی کانون‌های شورشی با مردم بپاخاسته اصفهان و شهرکرد

 

 

درود کانون‌های شورشی به مردم بپاخاسته اصفهان و شهرکرد

 

مشهد ـ به آتش کشیدن درب و تابلو و دیوار بسیج ضد مردمی  

شیراز ـ به آتش کشیدن پایگاه بسیج اوزن دره  

زاهدان ـ به آتش کشیدن  تابلو بسیج ضد مردمی 

اردبیل ـ به آتش کشیدن تابلو بسیج با آرم سپاه جنایتکار