فعالیت‌های کانون‌های شورشی در حمایت از خیزش مردم شهر کرد

 

 

 

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهر کرد، تهران، کرج، شهریار، اراک و تبریز

 

کانون های شورشی حامی جوانان غیور شهرکرد که هجوم ماموران انتظامی را در هم شکستند