قیام در شهرکرد و اصفهان – شماره ۶

 

 

 

چهارمین روز خیزش چهارمحال و بختیاری و تظاهرات دهها هزار تن از مردم در اعتراض به بی‌آبی در شهر کرد

تلاش نیروهای سرکوبگر برای جمع‌کردن چادر تحصن‌کنندگان اصفهان با مقاومت مردم در هم شکست 

دهها هزار تن از جوانان بختیاری روز چهارشنبه در چهارمین روز اعتراض خود علیه بی‌آبی در شهرکرد تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: «ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم»، «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست»، «دولت خودش مافیاست و مرگ بر مافیا»، «بختیاری می میرد، ذلت نمی پذیرد»، «وای اگر بختیاری برنو بدست بگیرد» و «وعده بعدی ما انفجار انفجار».
 
ایادی رژیم آخوندی و نیروهای سرکوبگر در وحشت از ادامه و گسترش اعتراضات تلاش کردند با بدست گرفتن سکوی سخنرانی و میکروفون، از سردادن شعارهای ضد حکومتی ممانعت کنند. مزدوران لباس شخصی با مردم درگیر شده و آنها را از روی سکو به پایین می‌انداختند. اما تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای ضد حکومتی به راهپیمایی پرداخته، به مقابل استانداری رفتند و در آنجا تجمع کردند.

همزمان صبح امروز تحصن کشاورزان زحمتکش اصفهان که چهارده روز است بطور شبانه روزی در بستر زاینده رود ادامه دارد با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد. نیروهای سرکوبگر تلاش کردند چادر متحصنین را پاره کرده و بنرهای آنهارا جمع کنند که براثر مقاومت متحصنین و حمایت مردم، ناگزیر از ترک محل شدند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به هموطنان آزاده در اصفهان و چهارمحال و بختیاری و شهرکرد که صدای حق‌طلبی خود را بلند کرده و توطئه‌های رژیم برای انحراف تظاهرات را به شکست کشاندند، درود فرستاد و گفت چه حق‌آبه و چه آزادی تنها با قیام و مقاومت و پایداری و ایستادگی در برابر وحشی‌گری رژیم آخوندی بدست می آید.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ آذر ۱۴۰۰ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۱)