اصفهان- خیزش مردم و جوانان اصفهان - گوشمالی پاسداران سرکوب و شعار مرگ برخامنه‌ای - پیام خانم مریم رجوی

 

 

 

درگیری جوانان اصفهان با نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای

به آتش کشیدن موتور نیروهای سرکوبگر توسط جوانان اصفهان

 

پیام خانم مریم رجوی به مردم دلاور اصفهان

دورد مریم رجوی به جوانان اصفهان 

 

شعار مرگ بردیکتاتور جوانان و درگیری با نیروهای سرکوب رژیم

 

شعار جوانان اصفهان: این همه لشگر آمده به جنگ رهبر آمده - مرگ بر شاه و شیخ - مرگ بر خامنه‌ای

 

شعار جوانان اصفهان:‌ما آمدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم

به آتش کشیدن موتور نیروهای یگان ویژه سرکوب توسط جوانان