گزارش خبرنگاران سیمای آزادی و کانون‌های شورشی از صحنه

 

 

  • گزارش خبرنگاران سیمای آزادی و کانون‌های شورشی از صحنه: عوامل بسیج و اطلاعات آخوندی به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای تخریب و لجن‌مال کردن شعار مرگ برخامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور، شعار رضاشاه می‌دهند تا نیروهای انقلابی و آگاه دلسرد و مردد و متفرق شوند

پیام سخنگوی مجاهدین اصفهان 

  • سخنگوی مجاهدین به جوانان انقلابی و شورشگر: شیخ کم آورده و برای سرکوب از شاه کمک می‌خواهد، گول نخورید. اراده‌ها نباید سست شود. باید با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور صد بار بیشتر بجنگیم
  • کانون شورشی از صحنه: بسیجی ها و عناصر خودفروخته قاطی مردم آمدند. چفیه داشتند، چفیه شان را برداشتند و شعار رضا شاه روحت شاد دادند. اینها جزء معترضان نیستند.
  • گزارشگر سیمای آزادی: چند خانم بسیجی‌ها را افشا کردند و فریاد زدند و به مردم گفتند فریب اینها را نخورید، اینها بسیجی‌ها هستند، آمده اند شعارها را منحرف کنند. دشمن همین را می‌خواهد
  • رژیم از طرف دیگر راه‌های منتهی به پل خواجو را بسته و نمی‌گذارند کسی به سمت پل خواجو برود.اینترنت اصفهان را هم فوق العاده تضعیف کردند و مزدوران با تفنگ ساچمه‌ای به جان مردم افتادند
  • درگیری درپل فلزی، پارک مجاور خیابان مشتاق،کف رودخانه زاینده رود و حاشیه رودخانه و پل شهرستان تا غروب ادامه یافت
  • یک هلیکوپتر در بالای خیابان مشتاق به سمت پل فلزی که مرکز یک درگیری گسترده بود، پرواز می‌کرد
  •  جوانان انقلابی و شورشگر در حال جنگ و گریز با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور به پاسداران و بسیجی‌هایی که روح رضاخان قلدر را از قبر بیرون کشیده به کمک خامنه‌ای آورده‌اند، می‌گویند: ننگت باد، شرمت باد