فعالیت‌های کانون‌های شورشی در همبستگی با مردم اصفهان

 

 

 

کانونهای شورشی به حمایت از قیام آب و آزادی در اصفهان برپا می دهند

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در حمایت از مردم و قیام اصفهان در شهرهای تهران، اصفهان، کرج، لنگرود و رشت