همبستگی ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف با مردم و کشاورزان بپاخاسته اصفهان

همبستگی با مردم و کشاورزان اصفلهان سوید-2 همبستگی با مردم و کشاورزان اصفلهان سوید-3 همبستگی با مردم و کشاورزان اصفلهان سوید-1 

 

 

تجمع ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در کشورهای مختلف جهان در همبستگی با مردم و کشاورزان و جوانان بپاخاسته اصفهان

نروژ

نروژ همبستگی با قیام اصفهان-3 نروژ همبستگی با قیام اصفهان-2 نروژ همبستگی با قیام اصفهان-4 

تورنتو

تورنتو همبستگی با قیام اصفهان-4 تورنتو همبستگی با قیام اصفهان-3 تورنتو همبستگی با قیام اصفهان-5 تورنتو همبستگی با قیام اصفهان-2 تورنتو همبستگی با قیام اصفهان-1 

اتاوا

اتاوا همبستگی با قیام اصفهان-4 اتاوا همبستگی با قیام اصفهان-3 اتاوا همبستگی با قیام اصفهان-1 اتاوا همبستگی با قیام اصفهان-2 

یوتوبری - سوئد

همبستگی با مردم و کشاورزان اصفلهان سوید-1

همبستگی با مردم و کشاورزان اصفلهان سوید-2 همبستگی با مردم و کشاورزان اصفلهان سوید-3