حسین پویا: فرمان تیر سیدعلی

خلق را کردی اسیر، ای سیدعلی

میدهی فرمان تیر، ای سیدعلی

 

تشنگان خسته را در اصفهان

خوانده ای "مشتی حقیر"، ای سیدعلی

 

خلق کردند اصفهانیهای گُرد

آن قیام بی نظیر، ای سیدعلی

 

ترس بر جان تو افتاد از قیام

می زنی هردم کهیر، ای سیدعلی

 

گزمگانت با تفنگ ساچمه زن

بی شرفهای اجیر، ای سیدعلی

 

تیر بر چشمان مردم می زنند

اُف به تو ای گرگ پیر، ای سیدعلی

 

هیچ پرسیدی که اینها کیستند

این زن و مرد دلیر، ای سیدعلی؟

 

وعده ها دادی ولی دزدیدی از

سفره شان نان و پنیر، ای سیدعلی

 

هم تو را هم مثل شاه دیکتاتور

می کِشد ملت به زیر، ای سیدعلی

 

گُرز کاوه می خورد بر فرق تو

می شوی خورد و خمیر، ای سیدعلی

 

میدهی فرمان تیر، ای سیدعلی

اف به تو ای گرگ پیر، ای سیدعلی