رضا پچراک:‌ اصفهان ای پهلوان منشین که طوفان در ره است

 

 

پیشکش به آستان حق ستانان اصفهان که امروز در قلب میهن پرچم امید و ایمان را بر افراشته اند​

اصفهان ای پهلوان منشین که طوفان در ره است

لحظه آزادی از چنگال شیطان در ره است

دیو استبداد در دام است و فرصت مغتنم

موج آزادی ز هر سوئی خروشان در ره است

جاعلان دین که با نام خدا در قدرتند

شستن تاریخ دین از ننگ ایشان در ره است

لکه این نظم ننگین را بشوئید از میان

صبح آزادی، شکفتن، سیل فرقان در ره است

اقتدار نوبهاران بازمیگردد بباغ

پرچم خورشید و گل بر دوش انسان در ره است

بر سر گلدسته ها فریاد آزادی خوشا

فصل سبز زندگانی، عشق و ایمان در ره است

فرقه بیداد و گند از خاک میهن رفتنیست

باز کن ره را، بهاران پایکوبان در ره است

اصفهان ای پهلوان منشین که طوفان در ره است

لحظه آزادی از چنگال شیطان در ره است

 

زاینده رود، پاینده رود