تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده در حمایت از مردم اصفهان - فراخوان برای محاکمه‌ای خامنه‌ای و رئیسی جلاد

 

 

 

در ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در کشورهای مختلف جهان حمایت خود را از مردم اصفهان اعلام کرده و خواستار محاکمه‌ای خامنه‌ای و رئیسی جلاد در دادگاه‌های بین‌المللی شدند.

اسلو - نروژ

نروژ تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد -1 نروژ تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد -2 نروژ تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد -3 نروژ تظاهرات ایرانیان علیه رییسی جلاد -4 

تورنتو - کانادا

کانادا تظاهرات هواداران مجاهدین علیه رییسی جلاد-1 کانادا تظاهرات هواداران مجاهدین علیه رییسی جلاد-2 کانادا تظاهرات هواداران مجاهدین علیه رییسی جلاد-4 کانادا تظاهرات هواداران مجاهدین علیه رییسی جلاد-3 

یوتوبری - سوئد

تظاهرات در یوتوبری-2 تظاهرات در یوتوبری-4 تظاهرات در یوتوبری-3برن -سوئیس

تظاهرات در سوییس-2 تظاهرات در سوییس-1