تظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل دادگاه آنتورپ، همزمان با سومین جلسه دادگاه استیناف همدستان اسدالله اسدی