تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده - فراخوان به محاکمه‌ی خامنه‌ای و رئیسی جلاد

 

 

 

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در سراسر جهان در ادامه کارزار جهانی جنبش دادخواهی با برگزاری تظاهرات خواهان محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد در دادگاه‌های بین‌المللی شدند.

 

تورنتو  - کانادا

تورنتو تظاهرات علیه رییسی و خامنه‌ای-2 تورنتو تظاهرات علیه رییسی و خامنه‌ای-4 تورنتو تظاهرات علیه رییسی و خامنه‌ای-1 تورنتو تظاهرات علیه رییسی و خامنه‌ای-3 

اسلو - نروژ

فراخوان برای محاکمه خامنه‌ای و رییسی جلاد در نروژ-1 فراخوان برای محاکمه خامنه‌ای و رییسی جلاد در نروژ-2 فراخوان برای محاکمه خامنه‌ای و رییسی جلاد در نروژ-3 

وین - اتریش

فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رییسی-2 

 

رم

 فراخوان به محاکمه‌ی خامنه‌ای و رییسی جلاد در رم-3فراخوان به محاکمه‌ی خامنه‌ای و رییسی جلاد در رم-1 

فراخوان به محاکمه‌ی خامنه‌ای و رییسی جلاد در رم-2

یوتوبری - سوئد

فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رییسی در سوید-4 فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رییسی در سوید-3 

فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رییسی در سوید-2 فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رییسی در سوید-1