تظاهرات هواداران مجاهدین در ژنو در همبستگی با معلمان و فرهنگیان هم‌وطن

 

 

 

جمعی از هواداران مجاهدین خلق در ژنو روز جمعه۲۶ آذر با برگزاری یک تجمع در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو در میدان ناسیونال همبستگی خود را با معلممان و فرهنگیان بپاخاسته میهن اعلام داشتند.

شرکت کنندگان خواستار محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد در دادگاه‌های بین‌المللی به‌خاطر قتل‌عام۶۷ و جنایت علیه بشریت شدند.

تظاهرات در ژنو-6 تظاهرات در ژنو-7 تظاهرات در ژنو-2 تظاهرات در ژنو-3 تظاهرات در ژنو-5 تظاهرات در ژنو-4

فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد

تظاهرات در ژنو-9 تظاهرات در ژنو-91 تظاهرات در ژنو-8 تظاهرات در ژنو-7 تظاهرات در ژنو-6