دیدار خانم مریم رجوی با خانم دومینیک آتیاس در اورسوراواز ـ فرانسه