آغاز بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی

بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی امروز با شرکت سهیلا قنبرنژاد، ابوالقاسم رضایی و تماسهای کانونهای شورشی و هموطنانان از داخل و خارج کشور شروع شد. این همیاری روزهای  ۲۵ و ۲۶دیماه ادامه خواهد داشت