بازگشت یک مزدور افشا شده به ایران پس از ۴سال مصرف در آلبانی

 

 

برای بازیافت و بازمصرف در داخل میهن اشغال شده علیه مجاهدین توسط اطلاعات آخوندها و انجمن نجاست

بازگشت یک مزدور افشا شده به ایران پس از ۴ سال مصرف در آلبانی

برای بازیافت و بازمصرف در داخل میهن اشغال شده علیه مجاهدین توسط اطلاعات آخوندها و انجمن نجاست

کلیک کنید