فراخوان جنبش دادخواهی برای محاکمه خامنه‌ای و رئیسی جلاد در کشورهای مختلف

 

 

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در ادامه جنبش دادخواهی، تجمع و تظاهرات هایی در کشورهای مختلف جهان در فراخوان برای محاکمه عاملان و آمران قتل‌عام مجاهدین در تابستان۶۷ و بویژه خامنه‌ای و رئیسی جلاد برگزار کردند.

اسلو مقابل پارلمان نروژ

 

تظاهرات نروژ5 تظاهرات نروژ2 تظاهرات نروژ3 تظاهرات نروژ4 

 

یوتوبری - سوئد

تظاهرات سوید-2 تظاهرات سوید-3 تظاهرات سوید-1