سومین روز بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی ـ انفجار عاطفه ها و پیوندها