بیست و ششمین همیاری ملی با سیمای آزادی ـ رژه شکوهمند کانون‌های شورشی و یاران شورشگر در ۴۲ کشور 

خیزش هموطنان در حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران در کشورهای مختلف جهان

عهد و پیمانهای شورانگیز جوانان پرخروش وطن برای پس گرفتن میهن از ملایان و ساختن ایران آزاد و دموکراتیک

تجدید عهد اشرف‌نشانها با مجاهدین و رهبری مقاومت با الگوی مجاهدین سرموضع در قتل‌عام ۶۷
طوفان عاطفه‌ها، رابطه‌ها و پیوندها با مقاومت و ایستادگی در راه آزادی

در نقطهٔ مقابل بحران، تفرقه و ریزش دیکتاتوری دینی

فوران پیام‌ها و درود هموطنان و همیاران  به شهیدان سربه‌دار و رهبری مقاومت و تأکید بر استراتژی پیروزمند قیام و سرنگونی با کانون‌های‌شورشی و ارتش آزادی