مشروح کنفرانس مطبوعاتی در لندن ـ فراخوان ۴۶۲تن مقامات به سازمان ملل متحد برای تحقیقات فوری درباره قتل‌عام۶۷