تهران، پارک سمرقندی - پخش شعارهای سرنگونی؛ توپ تانک فشفشه، آخوند باید کشته شه

 

تهران- پارک سمرقندی، ساعت ۲۰۴۵ پنجشنبه ۲۲اردیبهشت:

پخش شعارهای سرنگونی، توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه، نه شاه می‌خوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی