کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییهٔ جلادان توسط مقاومت ایران (شمارهٔ ۲) - اسامی ۱۱۶۹نفر ستاد سازمان زندان‌های قوه قضاییهٔ ولایت‌فقیه

 

 

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییهٔ جلادان توسط مقاومت ایران

(شمارهٔ ۲ )

اسامی ۱۱۶۹نفر ستاد سازمان زندان‌های قوه قضاییة ولایت‌فقیه

شامل لیست ۲۲۳نفر رؤسا، سرکردگان، دژخیمان اطلاعات و اجرای احکام تحت عنوان کارشناس

پرسنل ستاد مرکزی در تهران همراه با شماره تلفن‌های مستقیم و داخلی و شماره فکس

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

ساختمان مرکزی سازمان زندانها

ساختمان مرکزی سازمان زندانها در تهران (غرب شکنجه‌گاه اوین در شمال تهران)

عکس ۲سازمان زندانها

-اسامی۱

اسامی۲

اسامی۳

اسامی۴اسامی۵اسامی۶اسامی۷اسامی۸

 شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۲۳اردیبهشت ۱۴۰۱