هشتگرد - پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی

هشتگرد مقابل اداره پست، ساعت ۲۱۳۰ شنبه ۲۴اردیبهشت:

پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی - زحمتکشان محرومان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان - توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی