فومن - چهارراه معلم: پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

 

فومن - چهار راه معلم، ساعت۲۳۰۰ یکشنبه ۲۵اردیبهشت

پخش شعارهای مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی، توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه، نه شاه می‌خوایم نه آخوند، لعنت به هر دوتاشون، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی، تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی