رشت - تصویرنگاری از رهبری مقاومت ایران در اتوبان رشت انزلی با شعار درود بر رجوی- ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۱

 

تصویرنگاری از رهبری مقاومت مسعود و مریم رجوی در اتوبان رشت - انزلی

به قطر ۱۰ متر، ساعت ۲۱ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ با شعار درود بر رجوی