اصفهان ـ تصویرنگاری آرم سازمان مجاهدین خلق ایران در شب چهار خرداد

 

اصفهان ـ منطقه برزان ساعت ۲۱۳۰ سه شنبه، تصویرنگاری آرم مجاهدین با قطر ۱۲ متر در شب ۴خرداد، سالروز تیرباران بنیانگذاران مجاهدین محمد حنیف، سعید محسن، اصغر بدیع زادگان همراه با مجاهدان پیشتاز محمود عسگری‌زاده و رسول مشکین فام به دستور شاه خائن در دیکتاتوری سلطنتی در سال ۱۳۵۱