نصب دیوار بتونی و دوربین در خاوران آرامگاه شهیدان در تهران

 

رژیم پلید آخوندی برای پاک کردن آثار نسل کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، بار دیگر به نصب دیوار و دوربین درخاوران، آرامگاه شهیدان در تهران پرداخته است تا برای هر گونه رد پاک کنی، دست بازتر داشته باشد.
سخنگوی سازمان مجاهدین که ۹۰درصد شهیدان قتل‌عام، زندانیان سر موضع این سازمان بوده‌اند این اقدام رژیم را جرم و جنایت مضاعف خواند و از کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد خواهان مداخله بلادرنگ برای بازدید نمایندگان سازمان ملل از وضعیت خاوران، ثبت وقایع و ممانعت از هر گونه تغییر و رد پاک کنی گردید.