حمله مزدوران رژیم آخوندی به اکسیون هواداران مجاهدین در بروکسل در حمایت از قیام مردم آبادان


دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران که از عواقب محکومیت دیپلمات تروریست بمب به‌دست و مزورانش در بلژیک بشدت خشمگین و نگران است و در حالیکه به خاطر قیام مردم شهرهای مختلف در همبستگی با آبادان در تنگنا قرارگرفته است، بعدازظهر امروز ۷ خرداد شماری از مزدوران و اجیرشدگانش را برای حمله به آکسیون هواداران سازمان مجاهدین در بروکسل گسیل کرد. آن‌ها مذبوحانه درصدد برآمدند این آکسیون را که در حمایت از خیزش مردم آبادان تشکیل‌شده بود بر هم بزنند. یکی از مزدوران با اشاره به‌عکس ضربدر کشیده خامنه‌ای، فریاد می‌کشید ”این رهبر من است چرا به او توهین می‌کنید”!

مزدوران که خیابان‌های بروکسل را با آبادان عوضی گرفته بودند به سمت چند تن از تظاهرکنندگان حمله‌ور شدند و آنان را مجروح کردند که با پاسخ مناسب تظاهرکنندگان مواجه شدند. سه تن از این اجیرشدگان توسط پلیس بازداشت شدند.

حمله مزدوران به تظاهرات هواداران مقاومت در بروکسل آن روی سکه بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت توسط یک دیپلمات تروریست و مزدورانی با پاسپورت بلژیکی است.

مقاومت ایران بار دیگر خواهان دستگیری و محاکمه و باطل کردن پاسپورت‌های آن‌ها و اخراج مزدوران و اجیرشدگان نیروی تروریستی قدس و اطلاعات آخوندها از کشورهای اروپایی و ممانعت از ورود این‌گونه مزدوران به خاک اروپا می‌باشد. این لازمه مقابله با تروریسم افسارگسیخته رژیم آخوندی و امنیت پناهندگان و پناه‌جویان ایرانی می‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ خرداد ۱۴۰۱ (۲۸ مه ۲۰۲۲)