تظاهرات پرشور مردم خوزستان در هفتمین روز قیام آبادان با شعارهای بی شرف بی شرف و می کشم آنکه برادرم کشت

 امشب یکشنبه شب ۸خرداد با وجود اقدامات رژیم آخوندی برای بدست گرفتن تظاهرات مردم و منحرف کردن آن  مردم آبادان با تودهنی بی شرف بی شرف به مزدوران و ماموران رژیم آخوندی تظاهرات خود را برای هفتمین شب ادامه دادند. جوانان غیور آبادان با خروش خود توطئه رژ‌یم را در هم شکستند و با مقاومت و شعارهای خود عوامل و آخوندهای حکومتی را فراری دادند.

تظاهرات مردم مسجد سلیمان در حمایت از مردم آبادان