وین ـ تظاهرات ایرانیان آزاده فراخوان به ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد

 

 

ایرانیان آزاده در وین  با برپایی تجمع و سردادن شعارهایی نظیر مرگ بر رئیسی درود بر کانون شورشی و اتمی آخوندی ضد خلق ایران است خواستار ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد شدند.

 

وین ـ تظاهرات ایرانیان آزاده فراخوان به ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت ملل متحد